Historie města

Na místě sídla a přístavu římského a pozdně antického (tam, kde je dnešní zástavba blízko městských hradeb) se začalo od 13. stol. rozvíjet sídlo městského typu. Dominoval mu městský hrad na kopci 88 m vysokém, na který navazovaly hradby vybudované již ve 13. století. Hrad byl v 16. stol. nahrazen pevností zvanou "Španjol" nebo též "Fortica". která se dochovala dodnes, stejně jako hradby, které vedou od pevnosti na hlavní hvarské náměstí. V pevnosti, kde byla za Rakouska kasárna, je nyní sbírka antických nálezů a restaurace s vinárnou. Za vstup do celého areálu se platí vstupné.

Hlavní náměstí sv. Štěpána - Pjaca či též Hvarski trg patří k největším a nejkrásnějším na východním pobřeží Jadranu. Vzniklo vysušením močálu na konci mělkého zálivu, který se tu zařezával do pevniny. Jádro města se rozvíjelo kolem náměstí v 15. a 16. stol. Náměstí uzavírá katedrála sv. Štěpána (Sveti Stjepan) postavená na místě raně křesťanské svatyně a pozdějšího gotického kostela. Její dnešní vzhled pochází ze 16. stol. a 17. stol. - byla postavena ve stylu pozdní renesance s barokními prvky. Cenné je její umělecké vybavení interiéru (chórové lavice ze 16. stol., několik hodnotných plastik (např. od Juraje Dalmatince) a obrazů (např. od Palmy ml.), mramorové oltáře, ikona. V sousedním Biskupském paláci je Biskupské muzeum (Biskupski muzej), jehož chloubou je sbírka liturgických předmětů, především mešních rouch. K malebnosti náměstí přispívá pěkná městská studně ze začátku 16. stol.

Spolu s katedrálou je dominantní stavbou na náměstí Arzenál (Arsenal), sloužící původně jako dok a opravna pro benátské lodě. Vešla se tam jedna velká galéra nebo dvě až tři malé lodě. V arzenálu byl později sklad zbraní. Stavba je na náměstí obrácena boční frontou, obloukem o průměru 10 metrů směřuje k moři. Začátkem 17. stol., roku 1612, bylo na přízemní budovu Arzenálu přistavěno ještě jedno patro, kde bylo zařízeno divadlo - "Hvarsko kazalište", které patří k nejstarším veřejným divadlům v Evropě. Bylo významnou kulturní institucí své doby. Celá budova Arzenálu prošla rekonstrukcí trvající dvacet let a od roku 2019 je opět otevřena veřejnosti. V přízemí vznikl krásný prostor pro pořádání výstav a rovněž historické divadlo v prvním patře slouží divadelním představením a různým společenským i kulturním akcím (více informací najdete v článku: Jedinečné hvarské divadlo je po dlouhé rekonstrukci opět v provozu). V západní části prvního patra je umístěna Galerie moderního umění Arzenál (Galerija suvremene umjetnosti Arsenal), která vystavuje stálou sbírku děl hvarských moderních výtvarných umělců i pořádá příležitostné výstavy. Na vyvýšenině za Arzenálem zvané Glavica vytváří spleť uliček a starobylých domů pěkná zákoutí.

Naproti Arzenálu upoutává pozornost návštěvníků renesanční městská lodžie (Gradska loža) z 15. stol., jedna z nejpěknějších na Jadranu. K ní se přimyká Leroj - městská věž s hodinami ze 16. stol. Je jediným pozůstatkem komplexu, jehož jádro tvořil Knížecí palác, tj. sídlo benátského místodržitele-providura, zbořený začátkem 20. stol. Na jeho místě dnes stojí nejstarší hvarský hotel "Palace". Zdejší atmosféru dokresluje malý městský přístav - Mandrač s navazujícím parčíkem a tržištěm. Je tu malý, většinou opomíjený pomníček, který připomíná, že teprve r. 1987 bylo položeno podmořské vodovodní potrubí z pevniny, kterým se vyřešily staletí trvající problémy se zásobování ostrova vodou. Do té doby byla východiskem shromažďovaná dešťová voda a cisternové lodě, rozvážející vodu do všech přístavů na ostrově.

Od Mandrače je to jen pár desítek metrů západním směrem k někdejšímu dominikánskému klášteru a kostelu sv. Marka (Sveti Marak) ze 14. stol. Nachází se v ulici souběžné s nábřežím. Zvonice kostela je jednou z dominant této části města. Z celého komplexu se dochovala pouze část hlavní lodě kostela. V apsidě je nyní uložena bohatá archeologická sbírka prof. G. Novaka (Arheološka zbirka i lapidarij "Dr. Grga Novak"), významného chorvatského historika a archeologa, narozeného ve Hvaru. Výstavní prostor zahrnuje i otevřený prostor bývalého kostela, kde je umístěno lapidárium a současně se v létě využívá jako kulturní scéna.

A ještě zpět k náměstí. Obklopuje je několik pozoruhodných domů a paláců v gotickém, renesančním a barokním slohu. Ve svahu nad městskou bránou, směrem k pevnosti Španjol, se tyčí malebně působící zdi pozdně gotického paláce Hektorovićů, který nikdy nebyl dostavěn. V jeho blízkosti lze v úzkých uličkách najít několik zajímavých starých domů s půvabnými architektonickými detaily. Zde se navštěvuje klášter benediktinek (Benediktinki samostan) s malou sbírkou uměleckých předmětů (Zbirka umjetnina Hanibal Lucić). Největší pozornost ale vzbuzuje zajímavá kolekce originálních krajek, které zdejší řádové sestry zhotovují z vláken jednoho místního druhu agáve (krajky se zároveň i prodávají).

Za katedrálou se nachází Letohrádek Hanibala Luciće (Ljetnikovac Hanibala Lucića) postavený kolem roku 1530. Je názorným příkladem dalmatského renesančního stavitelství. Skládá se ze dvou budov a rozlehlé zahrady. V prvním patře letohrádku lze navštívit pamětní místnost Hanibala Luciće, velkého chorvatského renesančního básníka, který žil v letech 1485 – 1553.

Cesta podél moře západním směrem od přístaviště Mandrač, tj. kolem poloostrova Sveta Katarina, dovede kolem pozůstatků pravoslavného kláštera sv. Venerandy, pozdější pevnosti, v jejíž věži byla v r. 1858 založena první meteorologická stanice v Chorvatsku, k městskému koupališti a k hlavní hotelové části Hvaru. Hotely jsou tu postaveny v zalesněném svahu nad mořem.

Opačným směrem, tj. od Arzenálu na jih, stojí mimo staré jádro přímo na mořském břehu františkánský klášter (Franjevački samostan), který byl i hospicem pro námořníky. Klášter pochází z druhé poloviny 15. stol. V jeho kostele je řada vynikajících uměleckých děl - od Palmy ml., L. Bassana, N. Firentince aj. Zvláštností "rajského dvora" kláštera byla obrovská nádrž v podzemí, do níž se po staletí shromažďovala dešťová voda. Na ni byla venku napojena kašna, kde mohli odebírat vodu jak mniši, tak i hospic a okolní obyvatelstvo, ba dokonce i projíždějící lodi. V klášteře je muzeum s pozoruhodnou kolekcí uměleckých předmětů - obrazů, iluminovaných rukopisů ap., jakož i archeologických nálezů. V klášterní zahradě vzbuzuje pozornost mohutný, 300 let starý, památkově chráněný cypřiš. Skalní podloží mu nedovolovalo normální vzpřímený růst a tak se dnes návštěvník obdivuje jeho horizontálnímu habitu. Cesta podél moře pokračuje k vilové čtvrti a k dalším hotelům stojícím přímo na mořském břehu.

Fotografie
Hvar
Nábřeží a pevnost Fortica
Pevnost Fortica
Máměstí Pjaca
Katedrála sv. Štěpána
Kašna na náměstí
Palác na náměstí
Budova Arzenalu
Lodžie a přístav Mandrač
Park u Mandrače
Kostel sv. Marka
Nedostavěný palác
Palác při dostavbě
Brána v hradbách
Letohrádek Hanibala Luciće
Městská brána
Františkánský klášter
Hvar
Místa v okolí