Historie

Jelsa se začala rozvíjet až v 16. stol. s přílivem utečenců z pevniny, kteří prchali před Turky. K rychlejšímu rozvoji přispělo vysušení bažin ve středu nynějšího městečka v 19. stol. Již koncem 18. stol. se dostavil hospodářský růst - stavba lodí, mořeplavba. Od 20. stol. se začal rozvíjet cestovní ruch, intenzivně pak od jeho 70. let.

Na lokalitě Crkvica východně od Jelsy odkryli archeologové zbytky římské stavby. Z římského původního nepříliš významného sídla Civitas Vetus Ielsae se ale zachovalo velmi málo, v podstatě jen zbytek někdejšího městského opevnění v místech dnešního kempu Mina. Pozůstatek hradební zdi je vysoký 2,5 až 3 metry.

Významnou památkou je tzv. Tor, hranolová věž a zbytky zdí z kyklopského zdiva (kamenné bloky jsou až 2 metry dlouhé). Je to pozůstatek řecké pozorovatelny. Stojí na návrší jihovýchodně od městečka v nadmořské výšce 230 m. Předpokládá se, že byla postavena ve 3. stol. př. n. l. Od věže se otevírá krásný výhled. Více informací najdete v článku: K řecké pevnosti Tor nad Jelsou.

O jeden kilometr východněji od Toru lze na kopci (210 m n. m.) vidět zříceniny středověkého hradu Galešnik, zvaného též Grad, který zničili Benátčané ve 14. stol. Hrad je obehnán hradbami vysokými 4 m a širokými 50 až 60 cm. V prostoru uvnitř hradeb, zaujímajícím plochu 1520 m2, lze rozeznat i pravoúhlý obrys vlastního hradu.

Farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána (Sveti Fabijan i Sebastijan), který dominuje středu města, byl původně zasvěcen P. Marii. Kostel byl přestavěn a opevněn v 16. a 19. stol. Je v něm uctívaná dřevěná socha P. Marie - Gospa Stomorena.

Kostel sv. Jana (Sveti Ivan) z 15. až 17. stol. je zajímavý svým nepravidelným půdorysem. Stojí na malém náměstí, pár desítek metrů východně od hlavního náměstí. Kolem něho se rozvíjela zdejší část města se spletí úzkých uliček.

Na místě dnešního hřbitova na poloostrově Gradina (blízko kempu Mina) se nacházela od roku 1605 augustiniánská poustevna, která byla opuštěna v 18. stol. Z kláštera se dochoval jen kostelík se zvonicí ze 16. stol.

Na kopci nad městem stojí kostel Panny Marie Ochránkyně zdravi (Gospa od Zdravlja), postavený v roce 1535. V 19. století k němu byla přistavěna zvonice. Na svátek Panny Marie Ochránkyně zdraví dne 21. listopadu vycházejí z několika hvarských vesnic procesí, která jsou zde s velkou slávou přijata.

Vzhled Jelsy výrazně ovlivňuje dosti rozlehlý park, jeden z nejkrásnějších a největších v Dalmácii. Byl založen v 70. letech 19. stol. Zdobí jej několik bust významných osobností města.

Fotografie
Galešnik
Výhled na Jelsu
Hrad Galešnik
Hrad Galešnik
Kostel a zvonice na lokalitě Crkvica
lokalita Crkvica
Crkvica
Zbytky řeckého opevnění na lokalitě Crkvica
Opevnění kostela sv. Fabiána a Šebestiána
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Kostel Panny Marie
Kostel Panny Marie Ochránkyně zdraví
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána
Tentýž kostel zblízka
Malý kostelík sv. Jana
Malý kostelík sv. Jana
Ulička blízko náměstí
Ulička blízko náměstí
Náměstí
Náměstí
Průchod ve starém městě
Průchod ve starém městě
Místa v okolí